Ruszają pracą nad projektem „Lagging Regions” w Polsce

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Ruszają pracą nad projektem „Lagging Regions” w Polsce

Świętokrzyskie i Podkarpacie w kwietniu br. zostały objęte inicjatywą „Lagging Regions” . W podpisaniu listów intencyjnych w tej sprawie uczestniczyli wiceministrowie Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak. W regionach tych zostanie przeprowadzony pilotaż, mający na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym oraz zwiększenie efektywności inwestowania Funduszy Europejskich. Prace ekspertów z Banku Światowego, Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej już się rozpoczęły.
Inicjatywa „Lagging Regions” („Regiony Słabiej Rozwinięte”) to projekt o charakterze badawczym i doradczym, skierowany do słabiej rozwiniętych regionów UE.  Składa się z dwóch modułów:
analitycznego, którego celem jest określenie czynników spowalniających procesy rozwojowe;
doradczego – określenie i wdrożenie do lutego 2017 r. w wybranych regionach działań, które przyczynią się zwiększenia skuteczności instrumentów polityki spójności w osiąganiu zakładanych celów rozwojowych.
Ta część badania ma charakter pilotażowy. Jest realizowana w Rumunii oraz woj. świętokrzyskim i podkarpackim.
Więcej informacji:
Komisarz Corina Creţu i wiceministrowie Jerzy Kwieciński  i Adam Hamryszczak z wizytą w Kielcach i Rzeszowie
Strona Banku Światowego