Komitet Społeczny Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku

Source: President of Poland in Polish

Podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych
Zmiana obowiązujących zasad waloryzacji polega na:
a) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
b) zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.
Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26%. Zastosowanie minimalnej gwarantowanej podwyżki w wysokości 70 zł obejmie ok. 6,4 mln świadczeniobiorców.
W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, gwarantowana minimalna podwyżka wyniesie 52,50 zł, natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową, będzie to 35 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Łączny koszt waloryzacji planowanej od 1 marca 2019 roku wyniesie ok. 8,4 mld zł, tj. o ponad 1,5 mld zł więcej niż planowane na 2019 roku wydatki na waloryzację.

MIL OSI