Komunikat z posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r.

Source: President of Poland in Polish

Rozpoczynając obrady, powołany w dn. 24 czerwca 2019 roku na funkcję przewodniczącego Komitetu Społecznego, wicepremier Gliński podziękował za dotychczasową pracę swojej poprzedniczce wicepremier Beacie Szydło. Zapewnił, że Komitet pod nowym przewodnictwem i w lekko zmienionym składzie (w związku ze zmianami w rządzie) będzie dalej dynamicznie pracował i regularnie się spotykał na kolejnych posiedzeniach.
Program Dobry Start
Komitet Społeczny przyjął projekt ustawy o świadczeniu dobry start, który przewiduje przeniesienie dotychczas funkcjonujących w tym zakresie rozwiązań na grunt ustawy.  Jest to podkreślenie znaczenia tego programu w polityce prorodzinnej rządu.  Program „Dobry Start“ zakłada wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł na każde uczące sie dziecko, tak aby móc wyrównać szans wśród uczniów i odciążyć domowe budżety przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Komitet Społeczny zapoznał się z informacją Ministra Rodziny Pracy i Polityki dotyczącą harmonogramu wdrażania projektu ustawy o świadczeniu uzupełniajacym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to skierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania, i które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W ocenie Komitetu odpowiedzialny rząd ma obowiązek wspomagania najsłabszych obywateli – osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Rozwój wolontariatu, wsparcie dla strażaków ochotników oraz sprawozdanie z krajowego planu działań ds. zatrudnienia
Minister Spraw Wewnętrzych i Administracji przedstawiła Komitetowi Społecznemu harmonogram wdrażania ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która przewiduje rządowe wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań z zakresu szeroko pojętej ochrony i profilaktyki przeciwpożarowej. Jak zaznaczyła minister Elżbieta Witek jest to efekt docenienia przez rząd dotychczasowej działalność OSP.
Komitet Społeczny zapoznał się z informacją o rządowym programie wsparcia wolontariatu „Korpus Solidarności” i rekomendował ministrom podjęcie współpracy z Narodowym Instytutem Wolności w celu promocji idei wolontariatu, jako ochotniczego działania na rzecz społeczeństwa. „Nasz rząd chce w większym stopniu promować kompleksowy, długofalowy, profesjonalny wolontariat” – powiedział wicepremier Piotr Gliński.
Komitet Społeczny przyjął także sprawozdanie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z realizacji w 2018 r. krajowego planu działania na rzecz zatrudnienia oraz wysłuchał informacji na temat procesu powstawania nowej instytucji dialogu obywatelskiego – Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. 

MIL OSI