Wybory do Parlamentu Europejskiego – głosowanie za granicą

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze zostało utworzonych 6 obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 187, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Manchester – Konsulat Generalny RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD;
Obwód głosowania nr 188, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Cardiff – Sala Parafialna przy Kościele pw. Matki Bożej z Lourdes, Gabalfa Avenue, Cardiff CF14 2QQ;
Obwód głosowania nr 189, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Leeds, Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, Leeds LS7 4JE;
Obwód głosowania nr 190, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Liverpool, The Academy of St. Francis od Asisi, Gardners Drive, Liverpool L6 7UR;
Obwód głosowania nr 191, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Newcastle, Carnegie Building, Atkinson Road, Benwell, Newcastle upon Tyne NE4 8XS;
Obwód głosowania nr 192, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nottingham, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Sherwood Rise, Nottingham NG7 6JN;

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
zostanie wpisana do spisu wyborców.

 
Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie można złożyć, korzystając z dedykowanego formularza lub w sposób wymieniony poniżej, podając dane zawarte w formularzu.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl (od dnia 30 kwietnia 2019 r.) bądź do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (od dnia 27 kwietnia 2019 r.):

telefonicznie, nr tel.: +44 161 245 4131
e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
faksem, nr faksu: +44 161 236 8709.
 
Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).
 
Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

e-mailowo:  manchester.wybory@msz.gov.pl
pisemnie, pod adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
faksem, nr faksu: +44 161 236 8709.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Zmarł Płk Eryk Jankowski

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Zmarł Płk Eryk Jankowski

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

31 maja 2019

Zmarł Płk Eryk Jankowski

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej z ogromnym żalem informuje, że dniu 30 maja zmarł w Rzymie Płk Eryk Jankowski, podoficer 12. Pułku Ułanów Podolskich, weteran 2 Korpusu Polskiego, bohater walk o Monte Cassino i Piedimonte San Germano.

Płk Eryk Jankowski, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Pro Patria oraz Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939-1945, był ostatnim weteranem 2 Korpusu Polskiego mieszkającym na terenie Włoch.
W ramach cyklu “Wywiad z Nieśmiertelnym. Wspomnienia żołnierzy Wojska Polskiego 1939-1945” Ambasada zrealizowała wywiad z Erykiem Jankowskim. Także dzięki temu dokumentowi pamięć bohatera i jego wspomnienia pozostaną żywe. 

[embedded content]

Cześć Jego pamięci.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

75. rocznica wyzwolenia Piedimonte San Germano

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

75. rocznica wyzwolenia Piedimonte San Germano

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

31 maja 2019

75. rocznica wyzwolenia Piedimonte San Germano

Na zaproszenie Gioacchino Ferdinandi, burmistrza gminy Piedimonte San Germano, przedstawiciel Ambasady RP w Rzymie wziął udział 25 maja w uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia miasta.

Po zdobyciu Monte Cassino 18 maja 1944 r. polscy żołnierze zostali skierowani w rejon Piedimonte San Germano z zadaniem wyzwolenia miasteczka spod niemieckiej okupacji, co udało się osiągnąć 25 maja 1944 r.
Bitwa o Piedimonte San Germano pozwoliła przełamać linię Gustawa i Hitlera i tym samym umożliwiła aliantom drogę na Rzym. Bitwa została zapamiętana jako jedna z najtrudniejszych. Pułkownik Marian Tomaszewski nazywa ją „małym Stalingradem”.
Pod Piedimonte życie straciło 209 polskich żołnierzy. Nazwiska czterdziestu upamiętnione zostały na Pomniku „Dzieci Lwowskich” na Wzgórzu Pamięci w Piedimonte San Germano. 18 maja 2019 r. pod Pomnikiem kwiaty złożył Prezydent RP Andrzej Duda.ej Duda. Podczas uroczystości 25 maja 2019 kwiaty złożyła w imieniu Ambasady RP w Rzymie radca Magdalena Trudzik, która w tej okazji reprezentowała placówkę.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Obchody 75. rocznicy Bitwy o Monte Cassino, obecni Prezydenci RP i Włoch

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Główne uroczystości z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino odbyły się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

W uroczystościach, na których obecni byli weterani 2. Korpusu Polskiego i ich rodziny, wzięli udział prezydent RP wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą, prezydent Włoch Sergio Matarella wraz z córką Laurą, minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, szef MSWiA Joachim Brudziński, szef MON Mariusz Błaszczak, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, szef BBN Paweł Soloch, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, prezydenccy ministrowie: Krzysztof Szczerski, Andrzej Dera, Wojciech Kolarski, posłanka PiS Małgorzata Gosiewska. 

Jak co roku,  była obecna Anna Maria Anders, senator PiS, sekretarz stanu, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego i  – jak podkreśliła w swoim przemówieniu – przede wszystkim córka generała Władysława Andersa.  

Ceremonia rozpoczęła się polową mszą świętą, koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego generała Józefa Guzdka. 

Podczas drugiej części uroczystości prezydent RP Andrzej Duda wygłosił przemówienie, którego tekst przytoczony jest poniżej.

Po raz pierwszy w obchodach wziął udział także prezydent Włoch, który przybył na Polski Cmentarz Wojenny wraz z córką Laurą. Włoski prezydent w swoim przemówieniu podkreślił, że miejsce to jest “świątynią pamięci naszych narodów – polskiego i włoskiego. Pamięć ta została uwieczniona w słowach wyrytych na stelli wzniesionej na wzgórzu 593: za wolność naszą i waszą, my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało – ziemi włoskiej, a serce – Polsce. W głębokim znaczeniu tego zdania zawarta jest istota przyjaźni łączącej Polskę i Włochy” – powiedział Mattarella. Bitwa o Monte Cassino przyczyniła się do budowy pokojowej i demokratycznej Europy. Monte Cassino i wszystkie inne miejsca, gdzie walczono o wolność, są i będą źródłem pamięci i inspiracji, aby budować pokój i dobrobyt w przyszłości. – powiedział prezydent.
“Ci, którzy walczyli i polegli zrobili to, aby wyzwolić Italię spod władzy nazizmu i faszyzmu, aby możliwe było powstanie nowej Europy i aby po zburzeniu zbyt długo dzielących nas barier – nasze narody mogły czuć się bliskie, tak jak ma to miejsce dziś, wreszcie w wolnej od przemocy, konfliktów i ucisku dyktatur Europie” podkreślił prezydent Włoch. 

Córka generała Władysława Andersa, Anna Maria Anders, w przemówieniu, które wygłosiła w trzech językach – polskim, włoskim i angielskim – powiedziała, że jej ojciec miał dwa marzenia: by Polska była wolna oraz by polski żołnierz był sławny na całym świecie, a cały świat dowiedział się o dokonaniach Polaków podczas wojny. “Wydaje mi się, że oba marzenia się dzisiaj spełniły. Niech żyje Polska, niech żyją Włochy, niech żyje przyjaźń pomiędzy Polską a Włochami” –zakończyła wystąpienie. 

Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zwrócił natomiast uwagę, że na wielu grobach można zobaczyć zdjęcia poległych w bitwie o Monte Cassino.  “To akcja, którą rozpoczęliśmy w tym roku. Chcemy przywrócić i przypomnieć ich twarze. Odnajdujemy w archiwach i za pośrednictwem rodzin zdjęcia wspaniałych bohaterów. Chcemy, aby w najbliższych miesiącach fotografia każdego z pochowanych, poległych tutaj była umiejscowiona na jego grobie” –powiedział.

Po zakończeniu uroczystości prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Spotkanie odbyło się w Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego na Monte Cassino.

Przemówienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Czcigodni Kombatanci, nasi wspaniali bohaterowie tamtej wielkiej bitwy, ale i całej kampanii włoskiej II wojny światowej,
Wielce Szanowny Panie Prezydencie Republiki Włoskiej wraz z Pierwszą Damą Republiki Włoskiej,
Szanowni Członkowie Polskiej Delegacji na czele z Panią Senator Anną Marią Anders i Ministrami – Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Szanowni Państwo Generałowie, Oficerowie, Żołnierze,
Drodzy Harcerze, nasi wspaniali – nasze Druhny, nasi Druhowie, Strzelcy,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
także Drodzy Włoscy Przyjaciele!

To jest niesamowite miejsce. Ten kawałek ziemi tutaj, we Włoszech, tak bardzo polskiej. Ten cmentarz, na widok którego ściska się serce, a który zna każdy Polak. Widok tego klasztoru, którego z żadnym innym pomylić nie można i – jestem przekonany – nikt w Polsce nie pomyli. Te groby bohaterów tamtej bitwy, którzy szli przez ziemię włoską, ale chcieli iść z ziemi włoskiej do Polski – jak w naszym hymnie narodowym.
Ale nie dotarli do niej. Zostali tutaj, na tej ziemi – na tym cmentarzu – to ona ich litościwie przytuliła. Ale popatrzcie, Państwo, na nich: do tych krzyży, do tych macew, do tych grobów, do tych poległych – przyszła dzisiaj Polska. Dziękuję Wam, Druhny i Druhowie! To niezwykły gest.

Dziękuję komendantom i instruktorom za to, że przyjechaliście tutaj z naszymi harcerzami i że tym samym dajemy tak wielkie świadectwo miłości do tych, którzy oddali życie za ojczyznę, i wielkiego szacunku, jakim ta ojczyzna – także poprzez ludzi młodych, poprzez najmłodsze pokolenie – darzy ich, ich ofiarę, ich bohaterstwo. Z całego serca Wam za to dziękuję.

To musiał być nieprawdopodobny moment 24 marca 1944 roku, gdy gen. Władysław Anders został wezwany do Dowództwa 8 Armii i powiedziano mu, że będzie czwarte natarcie na Monte Cassino po trzech kolejnych nieudanych. I że Monte Cassino musi być zdobyte. I byłoby dobrze, gdyby do tego natarcia poszli Polacy. Ale powiedziano mu też, że jeżeli nie chce, mogą walczyć gdzie indziej – nie muszą iść.

Wcześniej poległo tutaj, wokół tej góry i na niej, 54 tys. żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, nowozelandzkich, australijskich, indyjskich. 54 tysiące! I na te niezdobyte wzgórza – skaliste, strome – mieli ruszyć polscy żołnierze. On doskonale wiedział, że straty będą ogromne. Ale myślę, że wiedział też jedno: że polscy żołnierze zdobędą Monte Cassino. I dlatego się zdecydował, dlatego odpowiedział: „Tak, Polacy pójdą”. I poszli. Szaleni, zażarci.

Nie doszli do Polski, choć zwyciężyli tutaj, w tej bitwie, która – tak jak sądził generał – znów rozsławiła polski oręż na cały świat. Ta bitwa, to zwycięstwo otwarło drogę na Rzym, przełamało niemiecką blokadę. Lecz Polska nie stała się w pełni wolna w tamtym momencie ani nawet wtedy, gdy skończyła się II wojna światowa.

Ale dziś jest! Dziś jest wolna, niepodległa, suwerenna i dziś jest także tutaj. To właśnie dzięki temu tylu nas mogło tu przyjechać, dzięki temu może być dzisiaj tutaj ponad 1500 polskich harcerzy – że Polska jest wolna, niepodległa. Że należy do Unii Europejskiej, że jest częścią świata zachodniego, wolnego, demokratycznego, który się rozwija; świata bez wojny, w którym różne narody i państwa współpracują ze sobą i chcą razem budować dobrobyt i szczęście, wspierając także innych – świata, o jakim z pewnością marzyli wtedy ci żołnierze, którzy szli z tej straszliwej bardzo często sowieckiej katorgi, bo przecież to stamtąd większość z nich prowadził gen. Władysław Anders; właściwie cudem wyratowani.

Ale to także dzięki ich krwi, bohaterstwu i pieśniom, które o nich śpiewano, i wielkiej legendzie, która towarzyszyła opowieści o bitwie pod Monte Cassino, wszystkie kolejne pokolenia chciały wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. I pokolenie ich dzieci tę Polskę odzyskało. To także dzięki nim jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. I możemy się radować 20-leciem obecności w NATO i 15-leciem obecności w Unii Europejskiej tutaj, chyląc głowy nad ich grobami w 75. rocznicę tamtej wielkiej bitwy.

O, jakże jesteśmy za to wdzięczni! Składam te podziękowania na ręce ich towarzyszy broni, którzy dzisiaj są tutaj z nami. Jakże bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście wspaniałym świadectwem tego wielkiego bohaterstwa i niezmierzonej miłości do ojczyzny. Tak wielkiej, że z tej miłości oddawaliście tutaj życie. Jakże Wam dziękujemy – Wy, coście przeszli ten szlak bojowy – że jesteście dzisiaj z nami.

Ale jesteśmy także niezwykle wdzięczni, dumni i wzruszeni, Panie Prezydencie, że Pan, Prezydent Republiki Włoskiej, przybył tutaj, na ten cmentarz – choć na włoskiej ziemi, jak mówiłem, to tak bardzo polskiej – i jest Pan z nami tutaj dzisiaj. To wydarzenie bez precedensu. Dziękuję Panu za to w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dziękuję Pańskiej córce – Pierwszej Damie, dziękuję w imieniu naszego państwa i wszystkich Polaków. To wielki gest, który zostanie przez nas zapamiętany. Dziękujemy!

Dziękuję wszystkim, którzy tu dzisiaj przybyli, by oddać im hołd – tym żywym i tym poległym w tamtej wielkiej bitwie, w tamtej wielkiej kampanii o wolność Europy, o to, by zwyciężyć faszyzm, hitleryzm i totalitaryzm stalinowski; to wszystko, co stało się przekleństwem Europy i zabrało życie tylu milionom ludzi.

To właśnie także dzięki tamtej lekcji stworzono Unię Europejską, której państwa mają blisko ze sobą współpracować, a narody bywać u siebie, odwiedzać się nawzajem i współtworzyć – tak jak powiedziałem – dobrobyt. I to się dzieje. Bo tamta wojna, tamta bitwa – zwycięska dla nas, Polaków, ale okupiona krwią – była dla Europy i świata wielką lekcją. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej ludzkiej tragedii spowodowanej przez czyjeś okrucieństwo, czyjąś żądzę władzy, potęgi, ziemi. Nigdy więcej!

Niech świat opiera się na wzajemnej współpracy i wzajemnym szacunku. Taki świat chcemy dzisiaj budować. Razem. Przede wszystkim dla nich – dla młodych pokoleń i pamięci tych, nad których grobami oni dzisiaj stoją. Tych, którzy oddali życie za sprawiedliwość, za swoją ojczyznę, za wolność dla swoich najbliższych – za wolną, niepodległą i suwerenną Polskę.

Cześć ich pamięci! Cześć i chwała bohaterom!

Fot. Ambasada RP w Rzymie

„Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego” – 75. rocznica Bitwy pod Monte Cassino

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Wzgórze Monte Cassino oraz klasztor Benedyktynów znajdujący się na jego szczycie miały kluczowe znaczenie dla niemieckiego systemu obrony na tzw. linii Gustawa. W pierwszej połowie 1944 roku jednostki niemieckie kontrolujące ufortyfikowany klasztor bez trudu odpierały ataki wojsk sojuszniczych, a kolejne natarcia prowadzone przez jednostki amerykańskie, brytyjskie, francuskie, kanadyjskie, południowoafrykańskie, nowozelandzkie i hinduskie kończyły się niepowodzeniem.

W czwartym natarciu – decyzją generała Władysława Andersa – uczestniczył 2. Korpus Polski przerzucony do Włoch na przełomie 1943 i 1944 roku. 11 maja gen. Anders zwrócił się do żołnierzy 2. Korpusu z historycznym rozkazem:

Żołnierze!
Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca całego Narodu, podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych towarzyszy broni. Niech lew mieszka w Waszym sercu.
Żołnierze – za bandycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczęście Kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę – z wiarą w sprawiedliwość Opatrzności Boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych Bóg, Honor i Ojczyzna.

Mimo początkowych dwóch szturmów odpartych przez oddziały niemieckie, po niezwykle krwawych walkach trwających blisko tydzień, 18 maja 1944 roku niemiecki opór został przełamany, a klasztor zdobyty. 18 maja w południe na  wzgórzu Monte Cassino zatknięta została zwycięsko biało-czerwona flaga. W natarciach zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 nigdy nie odnaleziono.

Bitwa o Monte Cassino była świadectwem polskiego męstwa i poświęcenia, a przede wszystkim solidarności z innymi narodami świata walczącymi z nazizmem. Kluczowe dla losów II wojny światowej polskie zwycięstwo miało także przypomnieć przywódcom Zachodu o  przywróceniu Polsce niepodległości w czasie, gdy Związek Sowiecki zajął już połowę dawnego terytorium Polski. Jak się później okazało, gdy polscy żołnierze walczyli pod Monte Cassino, decyzje w sprawie powojennej przyszłości Polski i jej granic były już podjęte na Konferencji w Teheranie w 1943 roku przez Stalina, Roosevelta i Churchilla, a później przypieczętowane na Konferencji w Jałcie.

Jeszcze podczas trwania oblężenia zapadła decyzja o budowie cmentarza, na którym pochowano polskich żołnierzy poległych w bitwie. Dziś polski cmentarz wojenny pod Monte Cassino jest jedną z najważniejszych polskich nekropolii.

Walki o Monte Cassino zostały upamiętnione tablicą na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie  oraz inskrypcją na zniczu Grobu Nieznanego Żołnierza w Krakowie. W 1999 roku w Warszawie w pobliżu ul. Władysława Andersa i Parku Krasińskich odsłonięto pomnik upamiętniający bitwę i jej polskich bohaterów.

[embedded content]

Konferencja na temat opieki zdrowotnej dla cudzoziemców we Włoszech

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Konferencja na temat opieki zdrowotnej dla cudzoziemców we Włoszech

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

10 maja 2019

Konferencja na temat opieki zdrowotnej dla cudzoziemców we Włoszech

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie wraz z władzami Regionu Lacjum zorganizował konferencję poświęconą opiece zdrowotnej nad obywatelami UE we Włoszech. Celem spotkania było wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów europejskich i włoskich w tym zakresie, jak również przybliżenie tej problematyki konsulatom innych państw członkowskich.

Konferencja odbyła się 8 maja 2019 roku w budynku władz Regionu Lacjum, które udostępniły swe pomieszczenia na potrzeby spotkania. Prelegentami byli przedstawiciele Regionu Lacjum, zajmujący się sprawami opieki zdrowotnej, jak również eksperci z jednostek medycznych wyspecjalizowanych w opiece zdrowotnej nad cudzoziemcami – narodowego Instytutu Zdrowia, Migracji i Ubóstwa (INMP) oraz Instytutu San Gallicano. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli kilkunastu konsulatów państw członkowskich UE oraz przedstawicieli Caritas.
 
 
Prelegenci omówili poszczególne zagadnienia formalne, związane z tytułami prawnymi do opieki zdrowotnej cudzoziemców, jak również podzielili się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania całokształtu systemu. Prof. Aldo Morrone z Instytutu San Gallicano podkreślał, że opieka zdrowotna nad cudzoziemcami jest racjonalna z punktu widzenia ogólnego poziomu zdrowia i zapobiegania chorobom w społeczeństwie włoskim; biorąc więc pod uwagę wysoki poziom skomplikowania istniejących w tym zakresie norm, należy podchodzić do nich elastycznie, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta. Przedstawicielka INMP omówiła wszystkie elementy istniejącego systemu, co spotkało się ze szczególnie dużym zainteresowaniem przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, na co dzień stykającymi się z praktycznymi problemami jego funkcjonowania.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Страхування на візу D

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

 
 
Нагадуємо, що заявники, які подають документи з метою отримання національної візи у польських консульських установах повинні представити документ, що підтверджує наявність медичного страхування на території Польщі або медичного страхування подорожуючих за кордон з мінімальною сумою страхового покриття 30 000 євро. Строк дії страхового полісу повинен покривати весь термін перебування іноземця на території Польщі та всі витрати, що можуть виникнути під час перебування у зв’язку з терміновою потребою повернення з медичних міркувань, потребою надання термінової медичної допомоги, невідкладної госпіталізації або у зв’язку зі смертю. В цих випадках страховик зобов’язується покрити вартість наданих застрахованій особі послуг для оплати медичних витрат безпосередньо на користь суб’єкта, що надає ці послуги. Вимоги до медичного страхування подорожуючих зазначені в Законі про іноземців від 12 грудня 2013 р.
 
Після здійснення аналізу полісів медичного страхування подорожуючих, що подають заявники разом із заявами про видачу національних віз, стверджено, що не всі страхові компанії виконують зобов’язання страхувальника перед польськими медичними закладами, а фінансові ризики, пов’язані з наданням медичних послуг, обтяжують медичні заклади.
 
Особи, що звертаються з метою отримання національної візи та подають з комплектом документів поліс медичного страхування подорожуючих за кордон, не завжди усвідомлюють  обмеження, що виникають в межах відповідальності страховика, у зв’язку з конкретними страховими випадками, що виникають з умов страхового договору. У зв’язку з вищенаведеним, особи, що потребують медичної допомоги на території Польщі, часто стикаються з проблемами.
 
Дбаючи про страхову безпеку заявників, що звертаються з метою отримання візи, польські консульські установи на Україні прийматимуть виключно поліси медичного страхування подорожуючих за кордон, які гарантують повну відповідальність страховика в межах суми страхування та в межах страхових виплат, заявлених в полісі страхування.
 
В зв’язку з вищенаведеним визнаються страхові поліси з мінімальним покриттям 30 000 євро, які є дійсними протягом цілого терміну перебування іноземця на території Польщі, що покриває  всі видатки, які можуть виникнути під час перебування на цій території у зв’язку з терміновою потребою повернення з медичних міркувань, потребою надання термінової медичної допомоги, невідкладної госпіталізації або у зв’язку зі смертю. В цих випадках страховик зобов’язується покрити надані застрахованій особі  кошти для оплати медичних послуг безпосередньо на користь суб’єкта, що надає ці послуги на основі виставленого рахунку.
 
При купівлі страхових полісів медичного страхування подорожуючих за кордон просимо уважно вивчати умови договору страхування. Деякі страхові поліси передбачають вимогу покриття коштів надання медичних послуг безпосередньо застрахованою особою з його власних фінансових засобів та їх повернення страховиком на території тієї країни, де поліс був придбаний в майбутньому періоді.
 
На підставі перевірки полісів медичного страхування, які надавалися разом із заявами про видачу національних віз у польських консульських установах, створено нижче вказаний перелік страхових компаній, поліси яких можуть визнаватися як такі, що відповідають вимогам, про які йдеться у Законі про іноземців та можуть бути підставою для видачі національних віз, за умови, що будуть виконані інші вимоги необхідні для видачі візи. Також слід зазначити, що у випадку, якщо страхувальник надає різні поліси страхування в рамках різних програм страхування, консулом буде проаналізований кожен конкретний страховий поліс у процесі розгляду візової заяви.
 
Перелік страхових компаній, поліси яких відповідають вимогам, зазначеним у Законі про іноземців:
 
ПЗУ Україна
ПРОВІДНА
ГАРДІАН
ЕТАЛОН
КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
 
Якщо до комплекту документів заявник долучить поліс медичного страхування подорожуючих за кордон, що є виданий іншим страховиком (не зазначеним у вищенаведеному списку), консул буде перевіряти, чи умови договору страхування даного полісу дійсно гарантують медичним закладам на території Польщі  заспокоєння своїх вимог щодо страховика. 
 
У випадку, якщо страховий поліс не буде відповідати вищезгаданим вимогам, консул матиме підстави відмовити у наданні візи.
 
Інформуємо також, що є заплановане проведення аналізу усіх медичних страхових полісів, які представлені на території України, з метою перевірки, чи відповідають вони вимогам, зазначеним у Законі.

Візова реєстрація

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Документи можна подавати у Пункті прийому візових анкет або у Консульстві. Детальніше.
 
На подачу документів необхідно завчасно зареєструватись.
 
Перевірити найближчі вільні терміни реєстрації  можна  тут,
 
 
1 березня 2018 р. відмінено систему реєстраціі для осіб, які подають документи на візу Шенген у Пунктах прийому візових анкет. Заявники зможуть подати документи  без попереднього запису.
 
 
 
 
Територіальна компетенція Генеральних Консульств Республіки Польща в Україні  та Консульського відділу Посольства РП в Україні
 
 
Генеральне Консульство у Львові: Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області.
 
Генеральне Консульство у Харкові: Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська та Запорізька області.
 
Генеральне Консульство у Вінниці: Вінницька, Чернівецька, Житомирська та Хмельницька області
 
Генеральне Консульство в Луцьку: Волинська, Рівненська та Тернопільська області.
 
Генеральне Консульство в Одесі: Одеська, Херсонська та Миколаївська області.
 
Консульський відділ Посольства РП в Україні: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська та Кіровоградська області.
 

Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

 Перемога поляків прорвала лінію німецьких укріплень та відкрила військам антигітлерівської коаліції шлях до визволення Риму.
Пагорб Монте-Кассіно та монастир бенедиктинців, що міститься на його вершині, були стратегічно важливими на лінії німецьких укріплень, званій „Лінією Густава”. У першому півріччі 1944 німецькі військові підрозділи, що контролювали укріплений монастир, без зайвих зусиль протистояли наступам союзних військ ‒ всі наступні дії американських, британських, французьких, канадських, південноафриканських, новозеландських та індійських військ завершувалися поразкою.
У четвертому наступі за рішенням генерала Владислава Андерса взяв участь 2-ий польський корпус, переправлений до Італії під кінець 1943 ‒ на початку 1944 року. 11 травня ген. Андерс звернувся до солдатів 2-го польського корпусу з наказом історичної ваги:
„Солдати!
Завдання, яке нам випало, прославить на весь світ ім’я польського солдата! У ці моменти з нами будуть думки й серця цілого Народу, підтримуватимуть нас духи наших полеглих товаришів по зброї. Нехай лев оселиться у Ваших серцях!
Солдати, за розбійний напад німців на Польщу, за поділ Польщі здійснений з більшовиками, за тисячі сплюндрованих міст і сіл, за вбивства й катування сотень тисяч наших сестер і братів, за мільйони поляків вивезених як раби до Німеччини, за недолю й лихо Країни, за наше страждання й блукання, з вірою у справедливість Божого Провидіння ми йдемо вперед зі святим девізом у серцях наших «Бог, Честь і Батьківщина»”.
Не зважаючи на два перші штурми, яким німецькі підрозділи зуміли протистояти, після надзвичай кривавих боїв, які тривали близько тижня, 18 травня 1944 року вдалося прорвати   німецьку оборону й зайняти монастир. 18 травня опівдні на пагорбі Монте-Кассіно встановлено переможний біло-червоний прапор. Під час наступу загинуло 923 польських солдатів, 2 931 отримало поранення, а 345 ніколи не вдалося віднайти.  
Битва за Монте-Кассіно була свідоцтвом польської доблесті й відданості, а передусім солідарності з іншими народами світу в боротьбі проти нацизму. Вирішальна для розвитку подій Другої світової війни польська перемога мала також нагадати очільникам західних держав про повернення Польщі незалежності в той час, коли Радянський Союз зайняв вже майже половину колишньої території Польщі. Як виявилося згодом, коли польські солдати воювали під Монте-Кассіно, справу післявоєнного майбутнього Польщі та її кордонів вже було вирішено на Тегеранській конференції у 1943 році під час зустрічі Сталіна, Рузвельта й Черчилля, а відповідні домовленості підписано незабаром на Ялтинській конференції.
Ще під час тривання облоги було прийнято рішення про створення цвинтаря, на якому було поховано польських солдатів полеглих у бою. Нині польський військовий цвинтар під Монте-Кассіно є одним із найважливіших польських некрополів.
Пам’ять про бої за Монте-Кассіно вшановано меморіальною плитою на могилі Невідомого солдата у Кракові. У 1999 році у Варшаві поблизу вул. Владислава Андерса та Парку Красінських відкрито пам’ятник, яким вшановано битву та її польських героїв.
 

228th Anniversary of the 3 May Constitution

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

228th Anniversary of the 3 May Constitution

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

26 April 2019

228th Anniversary of the 3 May Constitution

The text of the 3 May Constitution of 1791 is traditionally credited to King Stanisław II August, Grand Marshall of Lithuania Ignacy Potocki, and the priest and philosopher Fr. Hugo Kołłątaj.

The adopted constitution drew inspiration from the political and social thought of the European Enlightenment as well as the American Constitution of 1787. The authors of Poland’s basic law stipulated that the government was to put the nation first rather than advance the interests of the few. The document consisted of 11 articles. The first one granted dominant status to the Roman Catholic faith but at the same time guaranteed the freedom of belief and practice to other religions. Article 5 provided for the separation of powers into legislative, executive, and judicial. A two-chamber Sejm passed laws, executive power was in the hands of the king and the Guardians of the Laws, and judicial power was exercised by independent courts.

Constitution Day was established in 1919 and was a public holiday until 1940. During the Second World War and in the times of the Polish People’s Republic it was forbidden to celebrate the May 3 Constitution. It was only in 1990 that the public holiday was restored by law.

MFA Press Office

© 2012 Ministry of Foreign Affairs