Pilnveidos valsts iestāžu prettiesiski nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību privātpersonām

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Pilnveidos valsts iestāžu prettiesiski nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību privātpersonām

(09.06.2016.)

Turpmāk būs vienota kaitējuma atlīdzināšanas kārtība gadījumos, ja kaitējums personai nodarīts ar valsts nepamatotu un prettiesisku rīcību administratīvo pārkāpumu lietvedībā un kriminālprocesā. To paredz jauna likuma projekts, kas ceturtdien, 9.jūnijā, guvis konceptuālu Saeimas atbalstu. 

Jaunais regulējums noteiks kaitējuma atlīdzinājuma tiesisko pamatu, tā veidus un kaitējuma apmēra noteikšanas nosacījumus, kā arī procesuālo kārtību, kādā personām tiek nodrošinātas Satversmē garantētās tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumu vai personisko kaitējumu.   

Pamats kaitējuma atlīdzināšanai administratīvo pārkāpumu lietvedībā, tāpat kā kriminālprocesā, būs valsts institūciju prettiesiska un nepamatota rīcība. Patlaban nepastāv tiesiskais regulējums kaitējuma atlīdzināšanai gadījumā, ja administratīvo sodu piemēro tiesa. 

Likumprojekts paredz ieviest konstantu kompensāciju par nepamatotu personas brīvības ierobežošanu, prezumējot, ka nepamatota atrašanās apcietinājumā nodarījusi personai morālo kaitējumu. Atlīdzību par brīvības ierobežošanu plānots noteikt divu minimālo mēnešalgu apmērā par katru apcietinājumā pavadītu mēnesi. 

Jaunajā likumā tiks nostiprinātas privātpersonas tiesības saņemt nemantiskā kaitējuma atlīdzību ar valsts pārvaldes iestādes lēmumu, nevēršoties tiesā. Patlaban ārpustiesas kārtībā privātpersona var saņemt vienīgi zaudējumu atlīdzību. Jaunā kārtība ļaus ātrāk un vienkāršāk saņemt atlīdzinājumu, vienlaikus palīdzot mazināt tiesu noslogotību, norāda likumprojekta autori. 

Tiek paplašināts arī likuma subjektu loks, paredzot, ka zaudējumu un personiskā kaitējuma atlīdzinājumu varēs saņemt arī privāto tiesību juridiska persona vai fizisko un privāto tiesību juridisko personu apvienība. 

Likumprojektā netiek uzskaitīti zaudējumu veidi, bet gan tiek ietverts vispārīgs zaudējumu atlīdzinājuma noteikšanas princips – tiek atlīdzināti tie zaudējumi, kuru apmērs ir pierādīts un ir konstatēts kaitējuma atlīdzinājuma tiesiskais pamats. 

Likums paredzēs arī vairākus zaudējumu (kaitējuma) atlīdzības ierobežojošus nosacījumus. Piemēram, zaudējumus, kas radušies sakarā ar zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību, atlīdzinās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomā. Savukārt, ja fiziskai personai izmaksājamais zaudējuma atlīdzinājums sastāv no nesaņemtās darba samaksas, zaudējumu atlīdzībā ietilpst tikai tādas atlīdzības, kuras persona noteikti būtu saņēmusi, piemēram, mēnešalga un likumā noteiktās piemaksas. 

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas sniegto informāciju attaisnoto personu īpatsvars no visām tiesātajām personām 2013.gadā bija 0,92 procenti, 2014.gadā  – 0,86 procenti, 2015.gadā – 1,03 procenti. Savukārt personu skaits, pret kurām stājies spēkā attaisnojošs spriedums un kurām pirms tam kriminālprocesā bijis piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis (apcietinājums, mājas arests), 2013.gadā bija 9, 2014.gadā –3, bet 2015.gadā – 7. 

Līdz ar jaunā Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs līdzšinējais tiesiskais regulējums – likums „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”. 

Saeimas Preses dienests

Saeima pieņem izmaiņas civilprocesā, lai samazinātu lietu iztiesāšanas termiņus

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Saeima pieņem izmaiņas civilprocesā, lai samazinātu lietu iztiesāšanas termiņus

(09.06.2016.)

Saeima ceturtdien, 9.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, kas vērsti uz civillietu izskatīšanas termiņu samazināšanu kasācijas instancē. 

Likuma grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta resursi primāri tiek novirzīti principiālu un visai tiesību sistēmai un tautsaimniecībai nozīmīgu tiesību jautājumu izskatīšanai. Kasācijas tiesa atslogojama no mazākas nozīmes lietām, novirzot resursus augstākajai tiesu instancei raksturīgu uzdevumu veikšanai – vienotas tiesu prakses nodrošināšanai. 

Civillietu izskatīšana kasācijas instancē Latvijā prasa ļoti ilgu laiku – 2015.gada nogalē vidējais lietu izskatīšanas ilgums bija 15 mēneši, kas ievērojami pārsniedz pārējo divu AT departamentu attiecīgos rādītājus. Administratīvo lietu departamentā tie bija 3,3 mēneši, bet Krimināllietu departamentā – 1,3 mēneši. Lai arī Civillietu departamentā samazināts neizskatīto lietu uzkrājums, vienlaikus vērojama tendence, ka būtiski palielinās blakus sūdzību skaits un pieaug arī pieteikumu par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem skaits. 

Pieņemtie Civilprocesa likuma grozījumi nosaka, ka kasācijas tiesvedību var neierosināt, ja tiesnešu kolēģijai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs. Neatkarīgi no lietas iznākuma pareizības kasācijas tiesvedība ierosināma, ja pārsūdzētā sprieduma motīvu daļā konstatējamo kļūdu izvērtēšanai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. 

Ņemot vērā AT Civillietu departamentā saņemto blakus sūdzību skaita būtisku pieaugumu, jaunais likums paredz, ka tiesnešu kolēģija var atteikties pieņemt blakus sūdzību, ja nav pamata uzskatīt, ka, izskatot blakus sūdzību, pārsūdzētais lēmums tiks atcelts vai grozīts. 

Tāpat likums papildināts ar normu, kas Civillietu departamentam dod tiesības vienkāršotā veidā atcelt tos pārsūdzētos spriedumus, kuros nemotivēti nav ņemta vērā AT judikatūra, kas izveidojusies citās līdzīgās lietās. 

Vienlaikus palielināta drošības nauda, kas iemaksājama, iesniedzot kasācijas sūdzību. Tā būs 300 eiro līdzšinējo 284,57 eiro vietā. 

Likums papildināts ar normu, ka lietas izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izskatāma tajā pašā tiesā, kas nolēmumu pieņēmusi, izskatot to pēc būtības. Patlaban šādus pieteikumus izskata vienu līmeni augstāka tiesa. Šādas izmaiņas ļaus atslogot AT, ņemot vērā, ka 2015.gadā pieteikumu skaits saistībā ar jaunatklātiem apstākļiem tajā palielinājies par teju 300 procentiem. 

Tāpat Civilprocesuālais regulējums papildināts ar pantu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, nosakot, ka tajā jānorāda ne tikai visu termiņā neizpildīto saistību kopējā summa, bet arīdzan jāuzrāda visas saistības atsevišķi. 

Saeimas Preses dienests

Saeima nosaka administratīvo atbildību personām, kuras neatļauti atrodas uz ūdenstilpju ledus

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Saeima nosaka administratīvo atbildību personām, kuras neatļauti atrodas uz ūdenstilpju ledus

(09.06.2016.)

Pārgalvīgiem zemledus makšķerniekiem turpmāk būs jārēķinās ar naudas sodu, paredz grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas ceturtdien, 9.jūnijā, pieņemti trešajā galīgajā lasījumā. Administratīvā atbildība paredzēta par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ledus, ja pašvaldība to aizliegusi.

“Lai arī dažas pašvaldības jau patlaban savos saistošajos noteikumos paredzējušas iespēju sodīt cilvēkus, kuri uz ledus kāpj paaugstinātas ledus bīstamības periodā, jaunais regulējums ļaus problēmu risināt kompleksi valsts līmenī. Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz pārgalvīgiem zemledus makšķerniekiem, kuri riskē ar savu dzīvību. Turklāt viņu glābšanas operācijas prasa ievērojamus valsts dienestu resursus,” iepriekš norādīja par likumprojekta virzību atbildīgās Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.

Par šādu pārkāpumu paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 70 eiro. Savukārt, ja uz ledus atrodas alkohola reibumā vai citu apreibinošu vielu ietekmē, kā sankcija paredzēts naudas sods no 15 līdz 100 eiro.

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja arī grozījumus Zemes pārvaldības likumā, kas paredz tiesības pašvaldībām noteikt aizliegumu cilvēkiem atrasties uz ūdenstilpju ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta viņu dzīvība un veselība. 

Jaunā kārtība pašvaldībām, kuras vēlas regulēt atrašanos uz ledus, aiztaupīs nepieciešamību izdot attiecīgus saistošos noteikumus.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju uzturēšanās uz nedroša ledus ik gadu ir par iemeslu vidēji 20 cilvēku bojāejai.

Likuma grozījumi arī paredz pilnveidot administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas kārtību apelācijas instancē. Apgabaltiesai, kurai apelācijas kārtībā pārsūdzēts rajona (pilsētas) tiesas nolēmums, paredzētas tiesības trīs tiesnešu sastāvā atteikt ierosināt tiesvedību, ja tiek konstatēts, ka pirmās instances tiesas spriedums ir pareizs un pamatots. Apelācijas sūdzībā papildus būs jānorāda tiesvedības ierosināšanas pamats – kādu materiālo tiesību normu pirmās instances tiesa nepareizi piemērojusi vai kādus pierādījumus tā nepareizi novērtējusi.

Saeimas Preses dienests

Saeima precizē patērētāju tiesību aizsardzības regulējumu hipotekārās kreditēšanas jomā

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Saeima precizē patērētāju tiesību aizsardzības regulējumu hipotekārās kreditēšanas jomā

(09.06.2016.)

Lai stiprinātu iedzīvotāju aizsardzību hipotekārās kreditēšanas jomā, Saeima ceturtdien, 9.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Izmaiņas precizē patērētāju tiesību aizsardzības regulējumu, ieviešot jaunas prasības kredīta devējiem, kā arī šo jomu uzraugošajām iestādēm. 

Likuma grozījumi paredz pienākumu hipotekārajā kreditēšanā iesaistītajiem kredīta devējiem un starpniekiem izstrādāt personāla kompetences nodrošināšanas politiku. Tās būtu minimālās zināšanu prasības personālam, kas tiek iesaistīts kreditēšanas procesā. Šāds pienākums nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kā arī samazinās paša pakalpojuma sniedzēja biznesa risku. Kreditēšanas procesā iesaistītās personas ir kredītu inspektori, analītiķi, projektu vadītāji, kredītportfeļa un aizdevuma administratori, juriskonsulti, piedziņas speciālisti, nekustamā īpašuma vērtētāji, mākleri, kā arī uzraugošais personāls. 

Grozījumi paredz papildināt likumā noteikto maksātspējas novērtējumu ar to, ka kredīts patērētājam var tikt piešķirts tikai tad, ja aizdevējs ir izvērtējis cilvēka spēju to atmaksāt un šis izvērtējums liecina, ka kredīta saistības visticamāk tiks izpildītas pēc līguma noteikumiem. Līdz šim regulējums noteica kredīta devējam pienākumu izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt aizņēmumu pirms līguma noslēgšanas. 

Tāpat nostiprināts princips, ka aizdevējs, piešķirot kredītu, rīkojas godīgi, taisnīgi, pārredzami un profesionāli, ņemot vērā patērētāja tiesības un intereses. Tas arī nostiprinās vispārēju principu attiecībā uz kredīta devēja, starpnieku un viņu pārstāvju atalgojuma politikas veidošanu hipotekārās kreditēšanas jomā, sacīts likuma grozījumu anotācijā. 

Lai pasargātu patērētājus no iepriekšējiem izdevumiem pirms kredīta līguma noslēgšanas un iespējamās krāpniecības, likuma grozījumos noteikts, ka kredīta starpniekam un viņu pārstāvim būs aizliegts patērētājam pieprasīt jebkādus maksājumus, kas saistīti ar līguma noslēgšanu. 

Turpmāk, ja kredīta atmaksa nodrošināta ar nekustamo īpašumu vai arī aizdevuma mērķis ir iegūt vai saglabāt nekustamā īpašuma tiesības, kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī īpašuma vērtēšanas izmaksas, ja tas nepieciešams aizdevuma saņemšanai, paredz likuma grozījumi. 

Kredīta starpniecības pakalpojumi turpmāk Latvijā tiks reģistrēti. Paredzēta kredītu starpnieku reģistrācija, kuri piedāvā patērētājam kredītu un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku. Reģistra uzturēšanu un uzraudzību veiks Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. 

Likuma grozījumos ir ietverta norma, kas paredz, ka pirms aizdevējs sāk parāda piedziņu pret galvinieku, viņam ir pienākums piedāvāt galviniekam pārņemt parādnieka saistības. Kreditēšanas līguma izbeigšanas gadījumā cieš gan patērētājs, gan arī galvinieks, kuram ir jāatmaksā visa kredīta summa un ar to saistītie papildu maksājumi. Parasti neviens nespēj segt šīs izmaksas un tiek radīts kaitējums gan patērētāja, gan galvinieka interesēm, iepriekš norādījuši likumprojekta autori. Grozījumiem būs pozitīva finansiāla ietekme uz patērētājiem, uzlabojot kreditēšanas vidi, kā arī saistību izpildes kvalitāti. 

Izmaiņas stāsies spēkā šī gada 1.augustā.

Saeimas Preses dienests

Антон Инюцын рассказал о мерах по стимулированию применения ВИЭ и повышения энергоэффективности в Арктике

MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy –

Headline: Антон Инюцын рассказал о мерах по стимулированию применения ВИЭ и повышения энергоэффективности в Арктике

Back to top

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Garage Italia Customs visits the BMW Group.

MIL OSI – Source: BMW Group – English –

Headline: Garage Italia Customs visits the BMW Group.

Munich. Lapo Elkann, President and Founder of Garage
Italia Customs, visits the BMW Group and shows the BMW i8 Futurism
Edition to Adrian van Hooydonk, Head of BMW Group Design.
“Garage Italia Customs and the BMW brand both share all the values
connected to technology evolution and the continuous search for
innovation in their specific sectors” stated Lapo Elkann.
BMW Italia and Garage Italia Customs have created the BMW i8 Futurism
Edition to celebrate 50 years of BMW history in Italy. The Edition
combines the icon of future mobility with the Italian art of Giacomo Balla.
“Lampada ad Arco”, the work of Giacomo Balla, is replicated on the
car. The original painting hangs in the Museum of Modern Art in New
York. It represents a street lamp powered by electricity under
moonlight. The revolutionary color technique and the advent of
electricity in the 1900s are strictly linked to the future technology
of the BMW i8. The upholstery in the interior shows iridescent
reflections when hit by light and is made by Solaro, a fabric that is
used for suits.
BMW i stands for visionary vehicle concepts and technologies, as well
as a new understanding of premium that is strongly defined by
sustainability. BMW i is represented in 50 countries with the BMW i3
(electric car for metropolitan areas) and the BMW i8 (plug-in-hybrid
sports car). The BMW i8 is the world’s best-selling hybrid sports car
and represents an icon of future mobility.
“There was immediate synergy with BMW Italia the very first time we
met for the i8 Futurism Edition project. The BMW i8 Futurism Edition
is a practice of style. It gave the Garage Italia Customs Maestros a
chance to celebrate a car which is projected towards the future of
mobility. At the same time, it honours Italian art with Giacomo Balla,
who is a prominent figure of the Futurism movement” said Lapo Elkann.

A
bout BMW i
BMW i is a brand of the BMW Group, playing the role of an incubator
for networked mobility services, visionary vehicle concepts and a new
understanding of premium which is strongly defined by sustainability.
BMW i is represented in 50 countries with the BMW i3 (electric car for
metropolitan regions) and the BMW i8 (plug-in hybrid sports car). BMW
i also encompasses BMW iPerformance (all BMW plug-in hybrid
automobiles), DriveNow (CarSharing), ReachNow (CarSharing 2.0),
ChargeNow (easy access to the world’s largest charging point network),
ParkNow (simple location, reservation and payment of parking spaces),
the venture capital company BMW i Ventures (investment in start-up
enterprises with a focus on urban mobility) and the BMW i Urban
Mobility Competence Centre (consulting for cities).

 

Further information on official fuel consumption figures,
specific CO2 emission values and the electric power consumption of
new passenger cars is included in the following guideline:
“Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den
Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” (Guideline for fuel
consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new
passenger cars), which can be obtained from all dealerships, from
Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1,
73760 Ostfildern-Scharnhausen and at
http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.
Leitfaden CO2 (Guideline CO2) (PDF
‒ 2.7 MB)
.

In case of queries please contact:

 

Paloma Brunckhorst

Product Communications BMW i, BMW iPerformance

Tel.: +49-89-382-22322

E-Mail: Paloma.Brunckhorst@bmwgroup.com

 

Internet: www.press.bmwgroup.com

E-mail: presse@bmw.de

 

The BMW Group
 With its three brands BMW, MINI and Rolls-Royce, the BMW Group is
the world’s leading premium manufacturer of automobiles and
motorcycles and also provides premium financial and mobility services.
As a global company, the BMW Group operates 31 production and assembly
facilities in 14 countries and has a global sales network in more than
140 countries.

In 2015, the BMW Group sold approximately 2.247 million cars and
nearly 137,000 motorcycles worldwide. The profit before tax for the
financial year 2015 was approximately € 9.22 billion on revenues
amounting to € 92.18 billion. As of 31 December 2015, the BMW Group
had a workforce of 122,244 employees.

The success of the BMW Group has always been based on long-term
thinking and responsible action. The company has therefore established
ecological and social sustainability throughout the value chain,
comprehensive product responsibility and a clear commitment to
conserving resources as an integral part of its strategy.

www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:

YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

ВТБ финансирует «Дальневосточную генерирующую компанию»

MIL OSI – Source: VTB Group in Russian –

Headline: ВТБ финансирует «Дальневосточную генерирующую компанию»


Банк ВТБ предоставил АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в ПАО «РАО Энергетические системы Востока») кредит на сумму 7 млрд рублей сроком на 3 года. Средства направлены на рефинансирование кредитного портфеля компании.

«Сотрудничество с предприятиями энергетики — одно из стратегических направлений работы банка. Плодотворное взаимодействие ВТБ и „Дальневосточной генерирующей компании“ способствует успешному развитию энергетического рынка крупнейшего федерального округа России — Дальнего Востока», — отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв.

Для справки:


АО «Дальневосточная генерирующая компания» — четвертая по величине установленной мощности (5 846,58 МВт / 12615,28 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ПАО «РАО Энергетические системы Востока». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока — в среднем 70%. В 2014 году АО «ДГК» было выработано 23,124 млрд кВт-часов электроэнергии и отпущено 21,744 млн Гкал теплоэнергии. В компании работают свыше 15 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха — Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Visa payment system assessed (6/8/2016)

MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation in English –

Headline: Visa payment system assessed (6/8/2016)


The Bank of Russia, in accordance with Federal Law No. 161-FZ, dated 27 June 2011, ‘On the National Payment System’, has completed its assessment of Visa, a socially important payment system.
The assessment sought to confirm the payment system’s compliance with the international standard ‘Principles for Financial Market Infrastructures’ (hereinafter, the Principles) developed by the Committee on Payments and Market Infrastructures of the Bank for International Settlements and the International Organisation of Securities Commissions. The Bank of Russia recommends that systematically and socially important payment systems observe this standard.
The assessment was meant to affirm that Visa meets the standard based on the Bank of Russia methodology as applicable for assessment of socially important payment systems.
The findings reveal that Visa is at an advanced level of compliance with the Principles. The assessment found no realisations of principles qualified as ‘in partial compliance’ or ‘incompliant’.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Garage Italia Customs besucht die BMW Group.

MIL OSI – Source: BMW Group –

Headline: Garage Italia Customs besucht die BMW Group.

München. Lapo Elkann, Präsident und Gründer von
Garage Italia Customs, besucht die BMW Group und präsentiert Adrian
van Hooydonk, Leiter BMW Group Design, die BMW i8 Futurism Edition.
„Garage Italia Customs und die Marke BMW teilen die mit der
technologischen Entwicklung verbundenen Werte und die kontinuierliche
Suche nach Innovation in ihren spezifischen Bereichen“, erklärte Lapo Elkann.
Zur Feier des 50. Jahrestages von BMW in Italien haben BMW Italia und
Garage Italia Customs die BMW i8 Futurism Edition geschaffen. In
dieser Edition verbindet sich die Ikone der Zukunftsmobilität mit der
italienischen Kunst von Giacomo Balla.
Auf dem Automobil ist Giacomo Ballas Werk „Lampada ad Arco“
nachgebildet. Das Originalgemälde hängt im Museum of Modern Art in New
York. Es stellt eine elektrische Straßenlaterne bei Mondlicht dar. Die
revolutionäre Farbtechnik und das Aufkommen der Elektrizität im 19.
Jahrhundert sind eng mit der Zukunftstechnologie des BMW i8 verknüpft.
Die Interieurausstattung weist bei Lichteinfall irisierende Reflexe
auf. Sie ist aus Solaro gefertigt, einem Stoff, der für Anzüge
verwendet wird.
BMW i steht für visionäre Fahrzeugkonzepte und ‑technologien ebenso
wie für ein neues Premiumverständnis, das sich stark durch
Nachhaltigkeit definiert. BMW i ist mit dem BMW i3 (Elektrofahrzeug
für Ballungsräume) und dem BMW i8 (Plug-in-Hybrid-Sportwagen) in 50
Ländern vertreten. Der BMW i8 ist der meistverkaufte Hybridsportwagen
der Welt und er stellt eine Ikone der Zukunftsmobilität dar.
„Bereits bei unserem allerersten Treffen für das Projekt der i8
Futurism Edition entwickelten wir sofort Synergien mit BMW Italia. Die
BMW i8 Futurism Edition ist eine Stilübung. Sie bot den Maestros von
Garage Italia Customs die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu zelebrieren,
das auf die Zukunft der Mobilität ausgerichtet ist. Gleichzeitig ehrt
sie mit Giacomo Balla, einem prominenten Vertreter des Futurismus, die
italienische Kunst“, sagte Lapo Elkann.

Über BMW i
BMW i ist eine Marke der BMW Group und steht für vernetzte
Mobilitätsdienstleistungen, visionäre Fahrzeug-Konzepte und ein neues
Verständnis von Premium, das sich stark über Nachhaltigkeit definiert.
BMW i ist in 50 Ländern mit den Fahrzeugen BMW i3 (elektrisches
Fahrzeug für Metropolen-Regionen) und dem BMW i8 (PlugIn-Hybrid
Sportwagen) vertreten.  Ebenfalls zu BMW i gehören BMW iPerformance
(alle BMW PlugIn-Hybrid Fahrzeuge), DriveNow (CarSharing), ReachNow
(CarSharing 2.0), ChargeNow (einfacher Zugang zum weltweit größte
Netzwerk an Ladepunkten), ParkNow (einfaches Finden, Reservieren und
Bezahlen von Parkplätzen), die Venture Capital Gesellschaft BMW i
Ventures (Investitionen in junge Unternehmen mit Schwerpunkt auf
urbaner Mobilität) und das BMW i Kompetenzzentrum Urbane Mobilität
(Beratung für Städte).
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den
offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die
CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760
Ostfildern-Scharnhausen und unter
http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html
erhältlich ist. LeitfadenCO2 (PDF ‒ 2,7 MB)

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Paloma Brunckhorst, Produktkommunikation BMW i
Telefon: +49-89-382-22322
E-Mail: paloma.brunckhorst@bmwgroup.com

Internet: www.press.bmwgroup.com
E-Mail:
presse@bmw.de

Die BMW Group
Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der
weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern
und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als
internationaler Konzern betreibt das Unternehmen 31 Produktions- und
Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit
Vertretungen in über 140 Ländern.

Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund
2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis
vor Steuern belief sich auf rund 9,22 Mrd. €, der Umsatz auf 92,18
Mrd. €. Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte das Unternehmen weltweit
122.244 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln
die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das
Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der
gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie
ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner
Strategie verankert.

www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:

YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Полицейские задержали одного из участников преступной группы, торговавших синтетическими наркотиками «бесконтактным» способом

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs –

Headline: Полицейские задержали одного из участников преступной группы, торговавших синтетическими наркотиками «бесконтактным» способом

В Казани во дворе одного из домов по проспекту Ямашева оперативники Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан задержали 26-летнего жителя Брянской области. При личном досмотре полицейские обнаружили у него 4 упаковки с синтетическими наркотиками.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили участников преступной группы, которые занимались распространением наркотиков, маршруты их передвижения и места тайниковых закладок. В результате обыска на съемной квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили 4 тайника с наркотиками, изъяты телефоны, электронные весы и приспособления для упаковки. Всего изъято более 3 тысяч разовых доз высококонцентрированного наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228.1 УК РФ – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Проводятся мероприятия по задержанию сообщников задержанного.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.