Volodymyr Groysman demands the full launch of the E-Asset Declaration System from 1 September

MIL OSI – Source: Government of Ukraine – Press Release/Statement

Headline: Volodymyr Groysman demands the full launch of the E-Asset Declaration System from 1 September

Prime
Minister of Ukraine Volodymyr Groysman
urges the State Service for Special Communication and Information Protection of
Ukraine (SSSCIP) and the National Agency for Prevention of Corruption (NAPC) to
ensure the launch of an electronic declaration system on 1 September.

I commission
you on 1 September to run in full the E-Asset Declaration service, said Volodymyr Groysman appealing to Chairman
of the State Service for Special Communication and Information Protection of
Ukraine Leonid Yevdochenko during a Government
meeting on Tuesday.

The Prime
Minister warned the chairpersons of the National Agency for Prevention of Corruption
Natalia Korchak and the State Service for Special
Communication and Information Protection of Ukraine Leonid Yevdochenko
of their personal responsibility for the launch of the operation of the e-service.

Starting
now on, you have 1 week to ensure the full functioning of the E-Asset
Declaration System in Ukraine, said Volodymyr Groysman. There is no other date than September 1 and thats
final!”

“If by
September 1 you fail to do that, I don’t want to scare, no way, but getting
fired is the least what will happen”, stressed Volodymyr
Groysman.

“Today
I will sign all orders that necessary. But, do your work”, accentuated Volodymyr Groysman.

The Prime
Minister called the shame the situation around the launch of the e-Declaration
service.

“A few
weeks ago, from this rostrum, the NAPC informed us: everything is ready, we
have everything we need, so we trigger the system. And then, the day before the
launch of the e-declarations this “festival” of diverse thoughts
commenced, and had led to the fact that the actual launch planned for 15 August
was sabotaged: allegedly these developed the wrong solution, those missed
something. This approach is unacceptable”, urged the Prime Minister on
opening the session of the Cabinet of Ministers.

The Head of
Government announced he had commissioned to inspect the actions of officials in
the context of the launch of the e-declarations system. Volodymyr
Groysman noted that the results of the investigation give
the Government the right to initiate disciplinary proceedings against the NAPC
Chairman, he said.

“My
goal today is to ensure that since September 1 you launch the E-Asset
Declaration System. I demand it, as also those who will fill the e-return. Not
to mention the fact that it implies the authority of our state, the authority of
our country, all the commitments that we assumed. We passed laws. We should
wind up with this issue, after all”, summed up Volodymyr
Groysman.

Ministry of Finance proposes to revise the minimal alcohol prices

MIL OSI – Source: Government of Ukraine – Press Release/Statement

Headline: Ministry of Finance proposes to revise the minimal alcohol prices

The
Ministry of Finance engages the public to discuss changes to the minimal
alcohol prices.

The current
minimal prices are not in line with the actual costs of companies producing and
selling alcoholic drinks (both the spirit price and the excise tax rate have
increased since the introduction of the minimal prices). This entails the
review of the minimal alcohol price. Also, the current minimal prices cannot
prevent the sale of illegal alcohol which affects the health of the nation.

This is the
reason why the Ministry of Finance proposes to adjust the minimal alcohol price
to the current market level.

The
proposed minimal prices are actually in line with the average price currently
present at the market representing legal producers, wholesale and retail
companies. They should also significantly reduce the profitability of illegal
producers who do not care about quality. Thus, Ukrainian citizens will be
motivated to buy alcoholic drinks of higher quality.

As a
result, the Ministry of Finance presents the draft of the relevant decree for a
public discussion. The public opinion in this matter is very important for the
Ministry.

Rusza nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Rusza nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju ogłasza harmonogram konkursów, w których partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich na realizację wspólnych, transgranicznych projektów. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 11 października 2016 r. Łączny budżet wszystkich trzech zaplanowanych konkursów przekracza 116 milionów euro.

“Przygraniczne regiony Polski, Białorusi i Ukrainy bardzo liczą na nowe środki, dlatego proces przygotowania konkursów został przyspieszony. Oferujemy wsparcie już na etapie przygotowania projektów i zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się 28 września w Lublinie”– poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Pierwszy konkurs z budżetem ponad 81 mln euro obejmie wszystkie cztery nowe cele tematyczne Programu, zdefiniowane dla perspektywy 2014-2020: 
  Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego– 14,84 mln euro 
  Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych– 28,32 mln euro
  Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony– 14,53 mln euro 
  Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami– 23,79 mln euro
Nabór odbędzie się dwuetapowo: najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane do 31 grudnia 2016). Najlepsze zostaną zaproszone do drugiego etapu, w którym przygotowany zostanie pełny wniosek o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie UE dla projektu może wynieść 2,5 mln euro.
Kolejny zaplanowany konkurs dla projektów regularnych (budżet na nabór ponad 29 mln euro) ruszy 1 października 2018 r. Obejmie dwa cele tematyczne: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego oraz Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony. 
Dodatkowo, przeprowadzony zostanie uproszczony nabór na tzw. małe projekty (poziom dofinansowania od 20 tys. do 60 tys. euro). Ten konkurs z budżetem ponad 5 mln euro rozpocznie się 1 grudnia 2017 r. i dotyczyć będzie promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego. 
W Programie Polska-Białoruś-Ukraina przeznaczone będzie także ponad 52 mln euro na dofinansowanie tzw. dużych projektów infrastrukturalnych, które zostały wybrane w trybie pozakonkursowym.
Szczegółowy harmonogram konkursów oraz szkoleń, zasady kwalifikowalności partnerów i działań w projektach, opis wskaźników jak również robocze wersje dokumentów aplikacyjnych dostępne będą na stronie internetowej Programu:
Programy współpracy transgranicznej są istotnym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów. Komisja Europejska chce wspierać rozwój społeczny i gospodarczy regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).
Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 185 mln euro. Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów.

Рабочая встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Press Release/Statement

Headline: Рабочая встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Е.Куйвашев Куйвашев Евгений Владимировичгубернатор Свердловской области информировал Президента о ситуации в промышленном
секторе, в частности о развитии кооперационных связей и выставочной
деятельности предприятий. Обсуждалось также социально-экономическое положение в области.* * *В.Путин: Евгений Владимирович, мы, когда говорим о Свердловской области, начинаем всегда с промышленности. Что
у вас там сейчас? Какие тенденции Вы наблюдаете, что происходит?Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам шести месяцев 2016 года в Свердловской
области наблюдается стабильная ситуация во всех основных отраслях промышленности и сохраняется потенциал роста. Свердловская область традиционно
входит в первую десятку регионов Российской
Федерации по базовым макроэкономическим показателям.
Если говорить конкретно о структуре промышленности, о промышленном
производстве, то у нас по итогам 2016 года
наблюдается рост объёма отгруженной
продукции в текущих ценах и составляет 101,3
процента. И конечно же, индекс промышленного производства не может не радовать: рост почти 105 процентов.Очень важный элемент развития промышленности – это
выстраивание наших кооперационных связей как внутри страны, так и с нашими зарубежными партнёрами. В первую очередь я, конечно же, хочу сказать о недавно прошедшей выставке «Иннопром»
и, в рамках «Иннопрома», о «Российско-Китайском ЭКСПО». Уже есть первые результаты, и объём раскрытых соглашений, раскрытых сумм составил 4,5 миллиарда рублей
в рамках «Иннопром». Подписано больше
полутора десятков соглашений. Очень важный итог нашей
международной деятельности и создания высококонкурентной
продукции, которая сможет конкурировать, в том числе и на зарубежных рынках, – это привлечение в структуру и в линейку
выпускаемой продукции наших ведущих компаний,
с кем мы сегодня сотрудничаем. И, конечно же, объём
сотрудничества по итогам 2,5 года с нашими китайскими
партнёрами в структуре общего товарооборота:
экспорт вырос почти в два раза.В целом, начиная с 2012 года объём
товарооборота – 460 миллионов рублей, на сегодня уже имеем по итогам 2015 года почти
900 миллионов рублей. В 2016 году на проведённой выставке были
представлены 230 китайских компаний. И наши индийские партнёры
тоже постарались в рамках «Иннопрома», выставилось порядка 130 компаний. Сегодня есть огромный потенциал для
совершенствования и развёртывания нашего дальнейшего сотрудничества.В.Путин: Выставочная деятельность помогает реально в продвижении
продукции?Е.Куйвашев: Владимир Владимирович, мы думали, что с развитием
интернета выставка будет угасать, тем не менее мы видим огромную динамику, и,
самое главное, мы никого не загоняем сегодня,
приглашаем в том числе наших российских партнёров
и зарубежных.Если говорить о количестве
экспонентов – 632 экспонента, из них две
трети – иностранные компании из 17 стран мира, в том числе наши европейские партнёры.
Конечно же, мы сегодня идём более лёгким
путём и с более открытыми
контактами. Наши партнёры из Тихоокеанского
региона предлагают достаточно серьёзные, интересные проекты к реализации как на территории Свердловской области, так и в других регионах: и наших, и Китайской Народной Республики.В.Путин: Давайте два слова по указам
2012 года.Е.Куйвашев: Безусловным приоритетом работы органов государственной власти является
реализация задач, поставленных в майских указах Президента. Сегодня в регионе
выстроена система мониторинга и, конечно же,
реализации. 2015 год был, скажем так, контрольным сроком достижения четырёх показателей.
Это в первую очередь [рабочие] места для наших инвалидов – мы выполнили все
установки, создали 1280 мест для инвалидов. Обеспечили
стопроцентную доступность [детских садов] для детей в возрасте от трёх до семи
лет. Мы построили и вернули 341 детский
садик, 58 тысяч мест в детских садах. 38 процентов взрослого населения в возрасте от 25 до 65 лет прошли повышение
квалификации или получение новой профессии, как это было указано. И 99 процентов граждан сегодня имеют доступ к получению государственных услуг в режиме «одного
окна».В.Путин: Хорошо.

– Mozilla makes strategic investment in Cliqz

MIL OSI – Source: Hubert Burda Media in English – Press Release/Statement

Headline: – Mozilla makes strategic investment in Cliqz

The Cliqz for Firefox Add-on is already available as a free download. It adds to Firefox an innovative quick search engine as well as privacy and safety enhancements such as anti-tracking. Cliqz quick search is optimized for German language and shows website suggestions, news and information to enable users to search and get to what they want more quickly. In case users need more or different website suggestions, they can easily redirect their search to another search engine.Cliqz’s privacy-by-design architecture technology guarantees that no personal data or personally identifiable information is transmitted or saved on its servers.

Jean-Paul Schmetz, Founder and Managing Director, Cliqz: “Mozilla is the ideal company for Cliqz to work with because we both believe in an open Internet where people have control over their data. Data and search are our core competencies and it makes us proud to contribute our search and privacy technologies to the Mozilla ecosystem.“

Mark Mayo, Senior Vice President, Mozilla Firefox said, “Mozilla is excited to work with Cliqz because we see how their products align with the Mozilla mission. We are proud to help advance the privacy-focused innovation from Cliqz through this strategic investment in their company.”

In addition to the Firefox Add-on, Cliqz quick search is available inCliqz’s own browsers for Windows, Mac, Linux, Android and iOS. Cliqz is the first browser with a built-in quick search. The Cliqz desktop and iOS versions are built on Mozilla Firefox open source technology and offers built-in privacy and safety features: Cliqz anti-tracking and anti-phishing, as well as the Electronic Frontier Foundation’s HTTPS Everywhere.

Repo auctions (13:34)

MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation in English – Press Release/Statement

Headline: Repo auctions (13:34)
23/08/2016 as 13:32

Total bids received, millions of rubles
517,035.6
Total amount allotted, millions of rubles
320,000.0
Cut-off rate, % p. a.
10.6300
Weighted repo rate, % p.a.
10.9585
Minimum bid rate, % p. a
10.5001

Maximum bid rate, % p. a.

11.5200

Total amount allotted within limit, millions of rubles

320,000.0

Weighted average rate (within limit), % p. a.

10.9585
Term, days
7
Settlement date
24/08/2016
Maturity date
31/08/2016

The Bank of Russia REPO auctions minimum interest rates

Западные санкции не оказали существенного влияния на деятельность «Газпрома»

MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Press Release/Statement

Headline: Западные санкции не оказали существенного влияния на деятельность «Газпрома»

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о влиянии западных санкций на Группу «Газпром» в 2015–2016 годах и мерах реагирования.На заседании было отмечено, что «Газпром» своевременно и оперативно оценил влияние на деятельность Группы рисков, связанных с вводом санкционных ограничений, и предпринял ряд мер по минимизации возможных негативных последствий. В результате западные санкции не оказали существенного воздействия на работу «Газпрома», в том числе в части исполнения, пролонгации действующих и заключения новых контрактов с иностранными контрагентами на поставку газа, и не имеют критического значения для текущей деятельности компании.
Одной из наиболее эффективных мер является продолжение комплексной работы «Газпрома» по обеспечению технологической независимости и импортозамещению. Она направлена на увеличение доли используемой российской продукции в производственной деятельности организаций Группы и разработку отечественных аналогов импортного оборудования.
В настоящее время в общем объеме закупок Группы «Газпром» доля оборудования иностранных производителей составляет около 5% (по трубной продукции — менее 0,1%). Компания строго ограничивает закупку оборудования, работ и услуг за рубежом, ведет работу по диверсификации закупок импортной продукции за счет привлечения поставщиков из стран-участников Таможенного союза, СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, БРИКС и других.
Активно развивается сотрудничество с российскими поставщиками. Так, в прошлом году «Газпром» начал использовать новую схему взаимодействия с производителями — долгосрочные договоры на серийное производство, поставку, техническое, сервисное и ремонтное обслуживание импортозамещающей продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет. Такие договоры заключены с ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК). ТМК будет поставлять «Газпрому» бесшовные обсадные и насосно-компрессорные трубы из коррозионностойких сплавов, ОМК — шаровые краны специального назначения для высокотемпературных процессов и агрессивных сред. Кроме того, создано совместное предприятие с Томским электромеханическим заводом им. В.В. Вахрушева для реализации проекта по выпуску высоконадежных антипомпажных и регулирующих клапанов.
Продолжается работа по стимулированию отечественного промышленного и научного потенциала. С 20 субъектами Российской Федерации реализуются Дорожные карты проектов по расширению использования высокотехнологичной продукции, в том числе импортозамещающей, в интересах компании. Благодаря этому сотрудничеству разработано и освоено несколько видов современной продукции, в частности устьевое оборудование, фонтанная и запорно-регулирующая арматура, насосно-компрессорное и энергетическое оборудование, системы телемеханики, адсорбирующие материалы.
«Газпром» создает условия для локализации на территории России производства наукоемкого оборудования. В частности, между «Газпромом» и компаниями Linde, «Силовые машины» и «Салаватнефтемаш» заключено Соглашение о намерениях, в соответствии с которым стороны рассмотрят возможность взаимодействия для организации производства оборудования для сжижения и переработки газа.
Кроме того, «Газпром» проводит эффективную финансовую политику, благодаря которой сохраняет финансовую устойчивость. Компания имеет свободный доступ к международным рынкам капитала и способна привлекать средства на приемлемых условиях, расширяет перечень используемых финансовых инструментов, диверсифицирует источники заимствований, в том числе за счет расширения сотрудничества с азиатскими кредитными организациями.
 На заседании также был рассмотрен вопрос о признании отдельных членов Совета директоров ПАО «Газпром» независимыми директорами в рамках процедуры, предусмотренной пунктом 109 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года. Принято решение признать независимыми директорами Виктора Мартынова и Владимира Мау. Формальный критерий связанности с государством (возглавляют государственные образовательные учреждения), учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию директоров, не влияет на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Критериям независимости также полностью соответствует член Совета директоров Тимур Кулибаев.
Кроме того, на заседании было принято решение сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту в составе трех человек. Его Председателем избран Виктор Мартынов. В Комитет также вошли Дмитрий Патрушев и Михаил Середа.

A final blow to the independent sociology in Belarus

MIL OSI – Source: Belarus Digest – Press Release/Statement

Headline: A final blow to the independent sociology in Belarus

Belarusian TV attacking IISEPS. Source: belaruspartisan.org

On 31 July 2016, Belarusian TV broadcast a “special report,” accusing the IISEPS (Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies) of fraud and fabrication of results.
Soon thereafter, the founder of IISEPS, Aleh Manaeŭ​, stated that his organisation would cease conducting sociological surveys in Belarus.
On the eve of the 2016 parliamentary elections, the Belarusian authorities decided to tighten control over opinion polls to secure a smooth electoral campaign. IISEPS, known as one of the few independent pollsters in Belarus, was an easy target, as it had already been struggling for existence for years.
The termination of IISEPS’ activities impacts the availability of independently-collected quantitative data on Belarusian society. Experts fear that this attack on IISEPS marks an end to independent sociology in Belarus.

Established in 1992 by a group of academics and public figures, the IISEPS had been regularly providing public opinion polls and surveys of the socio-political situation in Belarus.
It has remained one of the few independent sources of information for social scientists on Belarus both within the country and abroad. According to IISEPS, by 2015, the number of media references to the Institute had reached 3,200, in contrast to a mere 25 in 1992.

Ironically, independent opinion polls presented an inconvenience both for the authorities and the opposition.Ironically, independent opinion polls presented an inconvenience both for the authorities and the opposition. The latter was often unhappy with their results, which did not always conform with the wishful thinking of some of the regime’s opponents. For instance, during the Ukrainian crisis in 2014, IISEPS polls reflected growth in Lukashenka’s approval ratings and unwillingness of Belarusians to support possible scenarios of violent power takeover.
During the 2015 presidential elections, IISEPS confirmed Lukashenka’s victory, albeit by a much smaller margin than the Central Election Commission reported. IISEPS estimated that Lukashenka had won with 50.8 per cent of votes, while his closest contender, Tatsiana Karatkevich, received 22.3 per cent of votes. By contrast, official statistics assigned 83.5 per cent of votes to Lukashenka, and only 4.4 per cent to Karatkevich.
However, IISEPS still represents a much larger nuisance to the ruling regime than to the opposition. In 2005, persecution forced it out of the country, as the Supreme Court denied the Institute an official registration, thus making its activities in Belarus illegal. IISEPS relocated to Lithuania and has been operating from Vilnius. It will continue its work until August 2016, marking an end to independent opinion polls in Belarus.

By spring 2016, Belarusian state-run media started targeting IISEPS in an organised fashion, aiming to discredit the activities of its independent social researchers. Major Belarusian official media, including Belarus Segodnia and Belta, lamented that IISEPS research was biased and unreliable.
Other media allegations centred around the legal aspects of IISEPS activities, since it conducted surveys and disseminated their results without official approval. On 31 July 2016, the leading Belarusian TV channel delivered the final strike to IISEPS by broadcasting an entire film discrediting IISEPS activities and methodologies.
Based on information from anonymous informants, journalists claimed that IISEPS did not conduct real surveys and falsified its data. Moreover, the film deliberately disclosed a number of names and the personal information of IISEPS employees, thus placing them at risk of criminal charges for working without registration.

In response, Aleh Manaeŭ issued a statement denying all accusations against IISEPS in the media. He connected the attack on his Institute with the upcoming parliamentary elections and the fact that Belarusian authorities need to ensure they go off smoothly.
In his opinion, the regime needed an uncomplicated picture of elections in order to justify more dialogue and cooperation with the West, especially in light of the deteriorating social, economic, and geopolitical situation.

On 9 August 2016, Aleh Manaeŭ declared that IISEPS would cease conducting sociological surveys in Belarus due to the heightened risk involved for its employees. Apparently, the media attacked the entire network of interviewers, forcing some of them to give public statements under threat of criminal charges.
Experts fear that the attack on IISEPS will complicate analysis of the parliamentary elections in Belarus this fall. Aliaksandr Klaskoŭski has noted that in the past IISEPS numbers often reflected electoral fraud. Thus, the elimination of IISEPS will serve to ensure that elections appear honest while depriving Western observers of an alternative sources of information.
According to the political scientist Siarhej Nikaliuk, the upcoming parliamentary elections might not be the only reason for the attack against the IISEPS. It could also have fallen prey to the Belarusian regime’s need to secure control over the country in times of deepening economic crisis. Independent opinion polls and data thus turned into a liability, whereas elections just represented a tipping point.
The attack on IISEPS coincided not only with parliamentary elections and an economic crisis in Belarus, but also with decreasing levels of support for Lukashenka. Spring public opinion polls reflect that by March 2016, Lukashenka’s popularity had dropped to 27.3 per cent, in contrast to 45.7 per cent in September 2015.
Valer Karbalevich has also suggested that the attack on IISEPS might be part of Lukashenka’s usual tactic to gain leverage against the West. In this case, the Belarusian regime would traditionally start a “hostage trade” in exchange for recognition of the elections. Or, alternatively, it sensed that the West chose geopolitics over democracy promotion in Belarus and therefore would not interfere much in internal affairs.
As of now, it is clear that Belarusian authorities have successfully deprived its opponents, independent analysts, and election observers of alternative sources of information. It is likely that in the future it will ensure its monopoly over sociology and opinion polls in order to showcase an acceptable version of Belarusian reality to the world.

Lizaveta Kasmach is a PhD candidate at the University of Alberta, Canada.

All articles

Matthias W. Birkwald: Vorschläge gegen Altersarmut kommen zur rechten Zeit

MIL OSI – Source: Die Linke – Press Release/Statement

Headline: Matthias W. Birkwald: Vorschläge gegen Altersarmut kommen zur rechten Zeit

“Ich fordere Ministerin Andrea Nahles auf, den Rufen nach einer weiteren Verlängerung der Lebensarbeitszeit und nach einer Absenkung des Rentenniveaus eine klare Absage zu erteilen. Der SoVD hat völlig Recht, dass viele Menschen in schlecht bezahlten und befristeten Jobs von Armutsrenten betroffen sind und immer mehr davon betroffen sein werden.
Für DIE LINKE ist klar: Nur ein Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro brutto garantiert, dass man in Zukunft nach 45 Jahren Arbeit nicht auf das Sozialamt gehen muss. Die von der Bundesregierung geplante sogenannte ‘Solidarische Lebensleistungsrente’ verdient ihren Namen nicht. Sie ist ein Hohn und brächte im Westen gerade einmal 813 Euro netto und im Osten nur 765 Euro netto. DIE LINKE fordert deshalb eine Wiederanhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent und eine einkommens- und vermögensgeprüfte Solidarische Mindestrente. Niemand soll im Alter von weniger als 1.050 Euro netto leben müssen.”

State aid: Commission approves hydropower and biogas support schemes in Czech Republic

MIL OSI – Source: European Union – Press Release/Statement

Headline: State aid: Commission approves hydropower and biogas support schemes in Czech Republic

In September 2015, the Czech Republic notified plans to provide support to operators of hydropower installations with a capacity of up to 10 MW. The total budget of the measure will be CZK 218 million (around €8 million).
In October 2015, the Czech Republic notified plans to provide support to biogas installations with a capacity of up to 0.5 MW. These installations will produce heat by burning biogas that is at least 70% derived from animal by-products, barnyard manure or biodegradable waste. The total budget for this measure will be CZK 522 million (around €19 million).
The two measures will encourage the deployment of renewable energy installations and help the Czech Republic achieve its 2020 renewable energy targets.
The Commission assessed the measures under its 2014 Guidelines on state aid for environmental protection and energy (‘the Guidelines’), which allow Member States to support the production of energy from renewable sources under certain conditions.
In line with the Guidelines, hydropower installations with a capacity above 0.5 MW will receive their support in the form of a market premium paid on top of the market price, while for those below this threshold a feed-in tariff is payable. All biogas installations will receive a fixed premium for the heat they produce.
Both schemes minimise the potential distortion of competition brought about by the public financing by ensuring that these payments do not exceed the minimum level necessary to achieve the schemes’ objectives.
Background
Under the Renewable Energy Directive, the Czech Republic has a renewables target of 14% of gross electricity consumed in the Czech Republic by 2020. The biogas scheme is also expected to assist the Czech Republic in meeting its targets for restricting the landfilling of biodegradable waste under the Landfill of Waste Directive.
The non-confidential version of the decisions will be published in the State aid register on the competition website under the case numbers SA.43182 for the hydropower scheme and SA.43451 for the biogas scheme once any confidentiality issues have been resolved. The State Aid Weekly e-News lists new publications of state aid decisions on the internet and in the EU Official Journal.